+48 22 490 80 00
warsaw@taxaliagroup.com
Wybierz język:

Taxalia GroupKarta stałego pobytu

Karta stałego pobytu

Aby cudzoziemiec mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, powinien spełnić jedną z przesłanek przewidzianych w ustawie o cudzoziemcach:

– jest małoletnim dzieckiem polskiego obywatela, pozostającym pod jego władzą rodzicielską

– jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

– jest małżonkiem obywatela RP

– ma polskie pochodzenie i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe

– jest ofiarą przestępstwa handlu ludźmi

– bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

– bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach

– jest cudzoziemcem, któremu udzielono na terytorium RP azylu

Taxalia Group Sp. z o.o. przeprowadza wszystkie czynności niezbędne dla legalizacji pobytu stałego obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców

– Przygotowanie wniosku

– Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów

– Reprezentacja cudzoziemca w postępowaniu przed właściwym wojewodą

W związku z dużym doświadczeniem naszych prawników legalizacja pobytu cudzoziemców jest przeprowadzana sprawnie i skutecznie.